Услуги

   Да получавате бързо и ефективно очакваните резултати във Вашия бизнес означава да мислите различно. Прилагането на конвенционални подходи не винаги е добро решение. Услугите на Прима Нет Консулт България са отраслово фокусирани и са създадени за утвърждаване по-добрия имидж и повишаване стойността на дружествата на нашите клиенти.    Ние предоставяме своите знания, богат опит и творчески подход за разработването на нови концепции и практически препоръки за нашите клиенти.  Вашата цел е да се фокусирате върху бизнеса си с цел постигане по-високи резултати. Нашата цел е да Ви помогнем и да Ви подкрепим в това начинание.

Данъчни услуги за местни и чуждестранни физически лица

Данъчни услуги за местни и чуждестранни физически лица

   Изготвяне на годишни данъчни декларации съгласно изискванията на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ за:

  • доходи от стопанска дейност като едноличен търговец;

  • доходи от друга стопанска дейност;

  • авторски и лицензионни възнаграждения, включително за доходи от продажба на изобретения, произведения на науката, културата и изкуството от техните автори, както и за възнаграждения за изпълнения на артисти-изпълнители;

  • доходи от упражняване на занаят, които не се облагат с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси;

  • доходи от упражняване на свободна професия или възнаграждения по извънтрудови правоотношения /Граждански договори/

  • доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество;

  • доходи от прехвърляне на права или имущество

   Регистрация по Закона За данъка върху добавената стойност  /ЗДДС/ - задължителна или по избор

  • Ежемесечно подаване на справка декларация и дневници съгласно изискванията на ЗДДС