Описание на проект BG16RFOP002-2.073-16527-C01

Прима Нет Консулт ЕООД 

Odoo • Image and Text

 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“

Източник на финансиране: Европейски фонд за регионално развитие

Обща стойност: 10 000 лева 

Описание
Наименование на приоритетната ос: Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП”
Цел на процедурата: Осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очаквани резултати: Постигане на положителен ефект по отношение на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Срок
Срокът на проекта е от 14.09.2020 до 14.12.2020. 

Главна цел
Осигуряването на оперативен капитал за дружеството за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Резултат 
Постигане на положителен ефект по отношение на Прима Нет Консулт ЕООД за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места. В резултат от изпълнението на проекта се очаква Прима Нет Консулт ЕООД да продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.